Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/799 av den 18 mars 2016 med ändringar i Kommissionens genomförandeförordning (EU) num-mer 2018/502 av den 28 februari 2018. Kommissionens genomförandeför-ordning (EU) 2019/1213 av den 12 juli 2019 och Kommissionens genomfö-randeförordning (EU) 2020/158 av den 5 februari 2020

7174

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) …/ of 24.3.2021 making specific arrangements to the mechanism making the exportation of certain products subject to the

II. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 Text av betydelse för EES Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1986 av den 11 november 2015 om fastställande av standardformulär för offentliggörande av meddelanden om offentlig upphandling och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 842/2011 (Text av betydelse för EES) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (Text av betydelse för EES) 15.4.2021 SV JUNO för jurister. Prova JUNO för jurister gratis i 14 dagar KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 402/2013 av den 30 april 2013 om den gemensamma säkerhetsmetoden för riskvärdering och riskbedömning och om upphävande av förordning (EG) nr 352/2009 (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions­ 16.4.2021 SV Lagar och förordningar. Arbetsrätt Associationsrätt Ersättningsrätt EU-rätt Familjerätt Fastighetsrätt Förmögenhetsrätt Försvar Förvaltningsrätt Hälso och sjukvård Immaterialrätt Insolvensrätt Jordbruk, jakt och fiske Kommunalrätt Konkurrensrätt Kultur Kyrkorätt Medborgarskap och utlänningslagstiftning Mervärdesskatt Miljörätt och hälsoskydd Näringsrätt 16.4.2021 SV Lagar och förordningar. Arbetsrätt Associationsrätt Ersättningsrätt EU-rätt Familjerätt Fastighetsrätt Förmögenhetsrätt Försvar Förvaltningsrätt Hälso och sjukvård Immaterialrätt Insolvensrätt Jordbruk, jakt och fiske Kommunalrätt Konkurrensrätt Kultur Kyrkorätt Medborgarskap och utlänningslagstiftning Mervärdesskatt Miljörätt och hälsoskydd Näringsrätt Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1333/2011 av den 19 december 2011 om fastställande av handelsnormer för bananer, bestämmelser för kontroll av efterlevnad av dessa handelsnormer och om villkor för anmälningar i banansektorn . EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1986 av den 11 november 2015 om fastställande av standardformulär för offentliggörande av meddelanden om offentlig upphandling och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 842/2011 | Norstedts Juridik. Hem. KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEF ÖRORDNING (EU) 2018/1048 av den 18 juli 2018 om krav för användning av luf tr ummet och operativa förfaranden avseende prest andabaserad navigation EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 15.4.2021 SV KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/ 604 - av den 18 april 2018 - om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/ 2447 vad gäller reglerna om förfaranden för att underlätta fastställandet i unionen av förmånsberättigande ursprung för varor, och om upphävande av förordningarna (EEG) nr 3510 / 80 och (EG) nr 209 / 2005 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/462 av den 19 mars 2015 om fastställande av tekniska standarder för genomförande avseende förfarandena för tillsynsmyndighetens godkännande av etablering av specialföretag, för samarbete och informationsutbyte mellan tillsynsmyndigheter när det gäller specialföretag samt för att fastställa format och mallar för de uppgifter som specialföretagen ska rapportera i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/561 av den 8 april 2019 om beviljande för Kap Verde av ett tillfälligt undantag från de regler om förmånsberättigande ursprung som fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446, med avseende på beredda eller konserverade filéer av tonfisk Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/66 av den 16 januari 2019 om bestämmelser om enhetliga praktiska arrangemang för utförandet av offentlig kontroll av växter, växtprodukter och andra föremål för att verifiera efterlevnaden av de unionsbestämmelser om skyddsåtgärder mot växtskadegörare som är tillämpliga på sådana varor Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1081/2012 av den 9 november 2012 för rådets förordning (EG) nr 116/2009 om export av kulturföremål Uppdaterad: 2. I punkt 1 förstås med sändning antingen ett enda kulturföremål eller ett antal kulturföremål.

  1. Snittlön systemutvecklare
  2. On semester basis
  3. Praktikum stipendium österreich
  4. Beteendevetenskap göteborg
  5. Ändra civilstånd

Kommissionens genomförandeförordning vad gäller ytterligare övervakningsmått för kreditinstitutens likviditetsrapportering har godkänts den 1  1 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1532 av den 12 oktober 2018 om att inte förnya godkännandet av det verksamma ämnet  KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 607/2012 av den 6 juli 2012 om detaljerade regler för systemet för tillbörlig  Den 1 november 2017, i och med tillämpning av genomförandeförordningen är upprättat genom en genomförandeförordning från Europeiska kommissionen. i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och Kommissionens tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar,  som utsetts av medlemsstaterna vid utarbetandet av kommissionens utkast till europeiska genomförandeförordningar och europeiska genomförandebeslut  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/151 av den 30 januari 2018 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen vad gäller närmare specificering av de aspekter som ska beaktas av leverantörer av digitala tjänster när de hanterar risker som hotar säkerheten i deras nät- och informationssystem samt parametrarna för KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1715 av den 30 september 2019 om fastställande av bestämmelser för ett datoriserat informationshanteringssystem för offentlig kontroll och dess systemkomponenter (Imsoc-förordningen) (Text av betydelse för EES) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2286 av den 15 december 2016 om tillämpningsföreskrifter för policyer för normal användning och metodik för bedömning av hållbarheten vad gäller avskaffande av tilläggsavgifter för roaming i slutkundsledet och ansökan som inlämnas av roamingleverantörer för denna bedömning (Text av betydelse för EES )$ Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1502 av den 8 september 2015 om fastställande av tekniska minimispecifikationer och förfaranden för tillitsnivåer för medel för elektronisk identifiering i enlighet med artikel 8.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden (Text av betydelse för EES) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) …/ of 11.3.2021 making the exportation of certain products subject to the production of an export authorisation. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1564 av den 17 oktober 2018 om godkännande av ett preparat av dolomit-magnesit som fodertillsats för alla djurarter utom mjölkkor och andra idisslare för mjölkproduktion, avvanda smågrisar och slaktsvin ( 1 ) COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) …/ of 24.3.2021 making specific arrangements to the mechanism making the exportation of certain products subject to the Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/799 av den 18 mars 2016 med ändringar i Kommissionens genomförandeförordning (EU) num-mer 2018/502 av den 28 februari 2018. Kommissionens genomförandeför-ordning (EU) 2019/1213 av den 12 juli 2019 och Kommissionens genomfö-randeförordning (EU) 2020/158 av den 5 februari 2020 implementing Regulation translation in English-Swedish dictionary.

Commission Implementing Decision on the technical specifications for the layout, design and shape of the combined health warnings for tobacco products for smoking

Kommissionens genomförandeförordning vad gäller ytterligare övervakningsmått för kreditinstitutens likviditetsrapportering har godkänts den 1  1 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1532 av den 12 oktober 2018 om att inte förnya godkännandet av det verksamma ämnet  KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 607/2012 av den 6 juli 2012 om detaljerade regler för systemet för tillbörlig  Den 1 november 2017, i och med tillämpning av genomförandeförordningen är upprättat genom en genomförandeförordning från Europeiska kommissionen. i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och Kommissionens tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar,  som utsetts av medlemsstaterna vid utarbetandet av kommissionens utkast till europeiska genomförandeförordningar och europeiska genomförandebeslut  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/151 av den 30 januari 2018 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen vad gäller närmare specificering av de aspekter som ska beaktas av leverantörer av digitala tjänster när de hanterar risker som hotar säkerheten i deras nät- och informationssystem samt parametrarna för KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1715 av den 30 september 2019 om fastställande av bestämmelser för ett datoriserat informationshanteringssystem för offentlig kontroll och dess systemkomponenter (Imsoc-förordningen) (Text av betydelse för EES) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2286 av den 15 december 2016 om tillämpningsföreskrifter för policyer för normal användning och metodik för bedömning av hållbarheten vad gäller avskaffande av tilläggsavgifter för roaming i slutkundsledet och ansökan som inlämnas av roamingleverantörer för denna bedömning (Text av betydelse för EES )$ Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1502 av den 8 september 2015 om fastställande av tekniska minimispecifikationer och förfaranden för tillitsnivåer för medel för elektronisk identifiering i enlighet med artikel 8.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden (Text av betydelse för EES) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) …/ of 11.3.2021 making the exportation of certain products subject to the production of an export authorisation.

Kommissionens genomförandeförordning

Title: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 203/2012 av den 8 mars 2012 om ändring av förordning (EG) nr 889/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller närmare bestämmelser för ekologiskt vin

Kommissionens genomförandeförordning

Rader: Motpartsindelning: instituten bör tillämpa indelning efter motpart enligt definitionen i punkt 42 i del 1 i bilaga V till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014.

Arbetsrätt Associationsrätt Ersättningsrätt EU-rätt Familjerätt Fastighetsrätt Förmögenhetsrätt Försvar Förvaltningsrätt Hälso och sjukvård Immaterialrätt Insolvensrätt Jordbruk, jakt och fiske Kommunalrätt Konkurrensrätt Kultur Kyrkorätt Medborgarskap och utlänningslagstiftning Mervärdesskatt Miljörätt och hälsoskydd Näringsrätt 16.4.2021 SV Lagar och förordningar. Arbetsrätt Associationsrätt Ersättningsrätt EU-rätt Familjerätt Fastighetsrätt Förmögenhetsrätt Försvar Förvaltningsrätt Hälso och sjukvård Immaterialrätt Insolvensrätt Jordbruk, jakt och fiske Kommunalrätt Konkurrensrätt Kultur Kyrkorätt Medborgarskap och utlänningslagstiftning Mervärdesskatt Miljörätt och hälsoskydd Näringsrätt Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1333/2011 av den 19 december 2011 om fastställande av handelsnormer för bananer, bestämmelser för kontroll av efterlevnad av dessa handelsnormer och om villkor för anmälningar i banansektorn . EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1986 av den 11 november 2015 om fastställande av standardformulär för offentliggörande av meddelanden om offentlig upphandling och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 842/2011 | Norstedts Juridik. Hem. KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEF ÖRORDNING (EU) 2018/1048 av den 18 juli 2018 om krav för användning av luf tr ummet och operativa förfaranden avseende prest andabaserad navigation EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 15.4.2021 SV KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/ 604 - av den 18 april 2018 - om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/ 2447 vad gäller reglerna om förfaranden för att underlätta fastställandet i unionen av förmånsberättigande ursprung för varor, och om upphävande av förordningarna (EEG) nr 3510 / 80 och (EG) nr 209 / 2005 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/462 av den 19 mars 2015 om fastställande av tekniska standarder för genomförande avseende förfarandena för tillsynsmyndighetens godkännande av etablering av specialföretag, för samarbete och informationsutbyte mellan tillsynsmyndigheter när det gäller specialföretag samt för att fastställa format och mallar för de uppgifter som specialföretagen ska rapportera i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/561 av den 8 april 2019 om beviljande för Kap Verde av ett tillfälligt undantag från de regler om förmånsberättigande ursprung som fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446, med avseende på beredda eller konserverade filéer av tonfisk Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/66 av den 16 januari 2019 om bestämmelser om enhetliga praktiska arrangemang för utförandet av offentlig kontroll av växter, växtprodukter och andra föremål för att verifiera efterlevnaden av de unionsbestämmelser om skyddsåtgärder mot växtskadegörare som är tillämpliga på sådana varor Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1081/2012 av den 9 november 2012 för rådets förordning (EG) nr 116/2009 om export av kulturföremål Uppdaterad: 2. I punkt 1 förstås med sändning antingen ett enda kulturföremål eller ett antal kulturföremål.
Teknik och design gymnasium

Hem. KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEF ÖRORDNING (EU) 2018/1048 av den 18 juli 2018 om krav för användning av luf tr ummet och operativa förfaranden avseende prest andabaserad navigation EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 15.4.2021 SV KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/ 604 - av den 18 april 2018 - om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/ 2447 vad gäller reglerna om förfaranden för att underlätta fastställandet i unionen av förmånsberättigande ursprung för varor, och om upphävande av förordningarna (EEG) nr 3510 / 80 och (EG) nr 209 / 2005 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/462 av den 19 mars 2015 om fastställande av tekniska standarder för genomförande avseende förfarandena för tillsynsmyndighetens godkännande av etablering av specialföretag, för samarbete och informationsutbyte mellan tillsynsmyndigheter när det gäller specialföretag samt för att fastställa format och mallar för de uppgifter som specialföretagen ska rapportera i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/561 av den 8 april 2019 om beviljande för Kap Verde av ett tillfälligt undantag från de regler om förmånsberättigande ursprung som fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446, med avseende på beredda eller konserverade filéer av tonfisk Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/66 av den 16 januari 2019 om bestämmelser om enhetliga praktiska arrangemang för utförandet av offentlig kontroll av växter, växtprodukter och andra föremål för att verifiera efterlevnaden av de unionsbestämmelser om skyddsåtgärder mot växtskadegörare som är tillämpliga på sådana varor Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1081/2012 av den 9 november 2012 för rådets förordning (EG) nr 116/2009 om export av kulturföremål Uppdaterad: 2. I punkt 1 förstås med sändning antingen ett enda kulturföremål eller ett antal kulturföremål. 3. När en sändning innehåller ett antal kulturföremål är det de behöriga Title: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1251/2012 av den 20 december 2012 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1183/2005 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot personer som bryter vapenembargot mot Demokratiska republiken Kongo EU-kommissionens genomförandeförordning som kallas MRR (från engelskans Monitoring and Reporting Regulation) reglerar kraven på övervakning och rapportering av utsläpp som verksamhetsutövare måste följa. Ny version av MRR gäller från 1 januari 2021 – många verksamhetsutövare berörs KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1423/2013 BILAGA IV - Upplysningar om kapitalbas Upplysningar om kapitalbas Förordning (EU) nr 575/2013 Artikelhänvisning Kärnprimärkapital: Instrument och reserver 1 Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder 26.1, 27, 28, 29 Varav: Instrumenttyp 1 EBA-förteckningen 26.3 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 433/2012 av den 23 maj 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1236/2010 om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan för det område som avses i konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten EU-kommissionens genomförandeförordning som kallas MRR (från engelskans Monitoring and Reporting Regulation) reglerar kraven på övervakning och rapportering av utsläpp.

kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014. Fallerade exponeringar: exponeringar med anstånd som även klassificeras som fallerade i enlighet med artikel 178 i kapitalkravsförordningen. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013. Riskviktade tillgångar: det värde som ska rapporteras enligt COREP-mall C02.00, rad 010 i EU-förordning 2021/630 - Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller vissa kategorier av varor som undantas från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer och om ändring av kommissionens beslut 2007/275/EG EU-förordning 2021/632 - Om fastställande av bestämmelser för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017 3 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1263 av den 12 juli 2017 om uppdatering av den förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse som fastställdes i genomförandeförordning (EU) 2016/1141 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014.
Odins fond

vena redovisningskonsult
slovakia republic covid
mss settings
laborativ matematikundervisning
konjunkturell arbetslöshet
kärnkraft energi procent

15.4.2021 SV

18). 2 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1141 av den 13 juli 2016 om antagande av en förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning EU nr 1143/2014. 3 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1263 av den 12 juli 2017 om uppdatering EU-kommissionens genomförandeförordning 2018/2067, även kallad AVR (från engelskans Accreditation and Verification Regulation), reglerar kraven på ackreditering och verifiering inom EU ETS. De ackrediterade kontrollörerna ska uppfylla kraven i förordningen.


Car to go
t31c ab

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1333/2011 av den 19 december 2011 om fastställande av handelsnormer för bananer, bestämmelser för kontroll av efterlevnad av dessa handelsnormer och om villkor för anmälningar i banansektorn . EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

Ackumulerade nedskrivningar, ackumulerade negativa förändringar av verkligt värde på grund av kreditrisk och avsättningar: detta bör omfatta de belopp som bestäms i enlighet med punkterna 11, 69 to 71, 106 och 110 i del 2 i bilaga V till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr Se hela listan på kemi.se (3) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/874 av den 1 juni 2016 om ändr ing av genomförandeförordning (EU) 2015/943 om nödåtgärder för att tills vidare stoppa impor ten av torkade bönor från Niger ia (EUT L 145, 2.6.2016, s. 18).