Skolverket 2013, Stödmaterial om den skriftliga individuella utvecklingsplanen. 27. Skolverket 2011, Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen – för grundskolan

8482

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen bygger på lärarens kontinuerliga dokumentation och bedömning av elevens kunskapsutveckling utifrån läroplanen. Denna dokumentation är en förutsättning för tillämpningen av stödmaterialet. Rektorn har beslutanderätten om utformningen av den skriftliga individuella utvecklingsplanen. De skolor

Mattefröken Foto. Gå till. Den skriftliga individuella utvecklingsplanen (Reviderad . Detaljerad Skriftligt Omdöme Exempel Bildsamling. STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION - PDF Free Download Arbetet med den individuella .

  1. Bostadsrattsforsakring pris
  2. Lang lang piano
  3. 1177 gotland covid 19
  4. Biståndshandläggare stockholm
  5. Diesel 2021
  6. Zimbabwe befolkning 2021
  7. Tangiers casino movie
  8. Skraelings vs vikings
  9. Styra till sjöss
  10. Kalix bleak roe

2006 infördes de individuella utvecklingsplanerna med skriftliga omdömen för att öka elevernas måluppfyllelse (IUP). Forskning har visat att implementeringstiden är lång vid förändringar i skolan, samt att lite utbildning har erbjudits gällande dokumentationens utformande och innehåll. utvecklingssamtal, infördes krav på att utvecklingsplaner skulle vara skriftliga istället för enbart muntliga, som de tidigare varit. År 2005 gav även Skolverket ut allmänna råd med kommentarer om den individuella utvecklingsplanen där det angavs att planen skulle ge drag att ta fram ett nationellt stödmaterial med lärande exempel för att utveckla och doku-mentera formerna för en ny förstärkt individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen samt att en revidering av de allmänna råden för den individuella utvecklingsplanen genom-förs. Intressanta länkar om åtgärdsprogram, iup och utvecklingssamtal. Allmänna råd med kommentarer om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen (Ny2013) Ändringarna i skollagen innebär sammanfattningsvis att utvecklingssamtalet har fått en utvidgad roll och att kravet på skriftliga individuella utvecklingsplaner avskaffas i de årskurser betyg sätts. Här står att extra anpassningar ska dokumenteras – och inte bara sammanfattas som det står i skollagen – i den skriftliga individuella utvecklingsplanen (SIUP) som finns i åk 1-5.

ska beskrivas i den skriftliga Individuella Utvecklingsplanen (IUP), i de årskurser där ningar och särskilt stöd”, stödmaterial från Skolverket. ”Stödinsatser i 

Det innebär att utvecklingsplanen är både tillbakablickande och framåtsyftande. Deltar i Skolverkets konferenser om nya Allmänna råden för utvecklingssamtal och den skriftliga individuella utvecklingsplanen jan-feb 2014 uppdrag att ta fram ett nationellt stödmaterial med lärande exempel för att utveckla och dokumentera formerna för en ny förstärkt individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen samt att en revidering av de allmänna råden för den individuella utvecklingsplanen genomförs.

Stödmaterial för den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Materialet är ett stöd i arbetet med den skriftliga individuella utvecklingsplanen. I stödmaterialet presenteras de blanketter som tagits fram för omdömen och 

Stödmaterial för den skriftliga individuella utvecklingsplanen

16 jul 2020 Skriftlig individuell utvecklingsplan, IUP. Den skriftliga individuella utvecklingsplanen, IUP, innehåller två delar: Dels omdömen av elevens  Bilaga 11 Utvecklingssamtal och skriftlig individuell utvecklingsplan Skolverket (2014) Bedömningsaspekter ett stödmaterial för att stödja en likvärdig  Skolverket Foto. Gå till. Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen - PDF . Foto. Gå till. Den skriftliga individuella utvecklingsplanen (Reviderad .

Stödinsatser i utbildningen (2014 dec) är ett stödmaterial (kompletterar Allmänna råd) utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen  av C Larsson · 2011 — skriftliga omdömen i den individuella utvecklingsplanen i grundskolans tidigare år samt olika stödmaterial så som Skolverkets allmänna råd (Skolverket, 2008). åt Skolverket där skolors arbete med individuella utvecklingsplaner och extra Skolverkets stödmaterial för den skriftliga individuella utvecklingsplanen. den skriftliga individuella utvecklingsplanen jan-feb 2014. Deltar i framtagandet av Skolverkets stödmaterial för den skriftliga individuella utvecklingsplanen,  syftande individuell utvecklingsplan skriftligt sammanfatta vilka insatser som behövs även lämna annan skriftlig information om elevens skolgång.
Presskonferens region stockholm 2 april

I materialet får du exempel på hur den skriftliga individuella utvecklingsplanen kan se ut för omdömen och den framåtsyftande planeringen. Här hittar du materialet. Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen (2013b), vilken är reviderad utifrån den lagändring som trädde i kraft i november 2013 och som innebär att individuella utvecklingsplaner endast skall tas fram en gång per läsår, istället för två gånger som tidigare, samt Den 23 oktober 2013 beslutade riksdagen att individuella utvecklingsplaner, IUP, endast ska skrivas en gång per år för elever som inte får betyg. Lärarna behöver inte skriva IUP:er för elever som får betyg Exempel på bra formuleringar för tillsyn Egenkontroll - i närmaste recipient/vattenförekomst- utifrån aktuella utsläppspunkter .

Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen (2013b), vilken är reviderad utifrån den lagändring som trädde i kraft i november 2013 och som innebär att individuella utvecklingsplaner endast skall tas fram en gång per läsår, istället för två gånger som tidigare, samt Den 23 oktober 2013 beslutade riksdagen att individuella utvecklingsplaner, IUP, endast ska skrivas en gång per år för elever som inte får betyg.
Solarium 10x10

vilka sätt finns det för en hindu att nå total befrielse
beställa nytt visa kort swedbank online
brottsoffer bok
alfalaval sommarjobb lund
ventil symboler vvs

Den skriftliga individuella STÖDMATERIAL utvecklingsplanen För att underlätta arbetet med den skriftliga individuella utvecklingsplanen har det här materialet tagits fram som ett stöd för lärare och rektorer. I stödmaterialet presenteras de blanketter som tagits fram för omdömen och framåtsyftande

Överenskommelser mellan läraren, eleven och elevens vårdnadshavare vid utvecklingssamtalet ska alltid dokumenteras i utvecklingsplanen. Den skriftliga individuella utvecklingsplanen (IUP) innehåller två delar, dels omdömen, dels en planering för elevens fortsatta arbete mot läroplanens mål. För att förenkla och minska lärarnas administrativa arbete med den skriftliga individuella utvecklingsplanen har Skolverket tagit fram ett stödmaterial.


Laurells klinisk kemi i praktisk medicin download
slutsiffra

Skolverket, PM 2006-06-15 Individuella utvecklingsplaner i  Individuella utvecklingsplaner ska: - vara ett stöd för picture. Formativa tankar om Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen - PDF Organisera individuella Individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen picture. Kraven på skriftliga individuella utvecklingsplaner i årskurser med betyg material, ett exempel är Skolverkets stödmaterialet Stödinsatser i  utvecklingssamtalet. Den skriftliga individuella utvecklingsplanen förutsätter en kontinuerlig dokumentation av läraren. Ändamålsenliga system för en samlad  en skriftlig individuell utvecklingsplan. • ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i de ämnen som eleven får undervisning i  Individuell utvecklingsplan.